تعبیر خواب

تعبیر خواب استدلالی

تعبیر خواب استدلالی


توضیح رویای زبان — این نماد سخنگو و پیام رسان اوست. در مواقع دیگر نمادی از استحکام استدلال او است. بنابراین، اگر زبانش را کوتاه یا بریده ببیند، نشان می دهد که استدلال او در مورد یک اختلاف خاص ضعیف است. و اگر چنین اختلافی وجود نداشته باشد، نماد استواری او بر دین است. برخلاف موارد فوق، اگر زبانش را دراز ببیند، نشان می‌دهد که استدلال او به اندازه‌ای صحیح است که او را بر مخالفان خود پیروز کند. و اگر چنین اختلافی وجود نداشته باشد، اشاره به عادت او به بیهودگی و همچنین بی شرمی او دارد. مترجم خواب: ابن سیرین


غرش شکم توضیح خواب — در خواب، غرش شکم به معنی اختلاف خانوادگی، مشاهده یا رقابت متخاصم بین بستگان. (همچنین به بدن مراجعه کنید) مترجم رویا: ابن سیرین< span class="content_title">تبیین رویای حاشیه‌ها — (حاشیه‌های زین، زیورآلات آویزان) حاشیه‌های رویا نشان‌دهنده دعوا، مشاهده یا صحبت‌های بیهوده است. (همچنین به منگوله ها مراجعه کنید) مترجم خواب: ابن سیرین


توضیح رویای شطرنج‌باز – هر شطرنج‌بازی غیر از پیاده نماد آشفتگی، هیاهو و مشاهده است. اگر انسان در بازی شطرنج به جای شطرنج از گردو یا بادام استفاده کند، همین تعبیر است. مترجم خواب: ابن سیرین


توضیح رویای سنت – دیدن یک سنت در خواب همچنین می‌تواند نشان‌دهنده تقلب، زحمت کشیدن، دعوا، بی‌حوصلگی، بی‌خدایی، غم، اندوه، شرایط سخت، مشاهده باشد. ، درآمد ناچیز، فقرزدایی، سر کار رفتن، دستمزد، ورشکستگی یا رواج افتراهای متقابل در میان علما. (همچنین به پول؛ پنی مراجعه کنید) مترجم خواب: ابن سیرین


توضیح رویای گرگ — یا نماد حاکم ظالم یا دزدی است که سوگند دروغ می‌خورد. حتی ممکن است حریف ناظر باشد که وقتی با او مخالفت می کند سوگند دروغ می بندد یا با او مشاهده می کند. مترجم خواب: ابن سیرین


تبیین رویای جربوآ — (جونده) جربوآ در خواب نشان دهنده دروغگویی است که اغلب به نام خدا سوگند یاد می کند که راست می گوید. جنگیدن با جربوآ در خواب به معنای مشاجره کردن با فردی با چنین خصوصیاتی است. جربوآ در خواب همچنین نشان دهنده بدن قاپی یا محقق است. مترجم خواب: ابن سیرین


توضیح خواب لعنتی — اگر شخصی در خواب خود را در حال لعنت به پیراهن خود ببیند، به این معنی است که با یکی از خویشاوندان یا خویشاوندان مشاهده خواهد داشت. دوستی با فردی با شخصیت بد فحش دادن به لباس در خواب همچنین نشان دهنده غرش مشاهدهها یا مشاجرات است. در برخی محافل، به معنای پشیمانی از گناه، پشیمانی از گناه نیز تعبیر شده است، هر چند که در عذرخواهی و یا جبران کافی به خاطر آزار طرف مقابل، کوتاهی می‌شود. مترجم خواب: ابن سیرین


توضیح خواب گهواره — در مورد زن، دیدن گهواره در خواب به معنای بچه دار شدن است و می تواند به معنای پریشانی، گرفتاری، ناملایمات، تنگی نفس، زاری و گریه باشد. در خواب، گهواره نشان دهنده آواز خواندن، یک باشگاه تفریحی، یک مشاهده یا اختلاف است. گهواره در خواب نیز نشان دهنده تابوت است. (همچنین رجوع کنید به قفس؛ گهواره اسماعیل) مترجم خواب: ابن سیرین


توضیح خواب میش — اگر میش در خواب خانه خود را ترک کند، به معنای طلاق یا مرگ همسر است. اگر در خواب میش به قوچ تبدیل شود، به معنای نازایی است. میش آبستن در خواب به معنای انتظار دریافت مقداری پول است. دعوا با میش در خواب به معنای مشاهده با زن است. دیدن میش در خواب نیز به معنای پریشانی، ناملایمات، از دست دادن شوهر یا شغل است. (همچنین رجوع کنید به رام؛ گوسفند) مترجم خواب: ابن سیرین


تبیین رویای تخته نرد – همچنین به معنای افراط در گناه، ترس از قرار گرفتن در معرض یا مانور دادن در یک طرح تجاری است. اگر در خواب ببیند که بازی تنظیم شده است اما کسی آن را بازی نمی کند، به معنای بیکاری، اخراج از کار، رفتن در مسیرهای اشتباه است. بازی تخته نرد در خواب همچنین به معنی دعوا، مشاجره یا مشاجره بین شرکای تجاری است که هر کدام به دنبال منافع شخصی خود هستند. (همچنین به شطرنج؛ بازی ها مراجعه کنید) مترجم رویا: ابن سیرین


تعریف رویا — (Immolation; Sacrifice; Nevd) در خواب، پیشکش نشان دهنده همسری است که مایه لذت شوهرش است یا فرزندی که لذت پدرش هدایایی در خواب نیز نشان دهنده اعمال نیک فرد است، اگرچه می تواند به معنای مشکل، ناملایمات، دشمنی، اختلاف، دعوا، مشاهده با خانواده، تهاجم، یا سود حاصل از شکار باشد. . (همچنین رجوع کنید به ایامولاسیون؛ قربانی) مترجم خواب: ابن سیرین


توضیح خواب بل — (زنگ گاو؛ زنگ سورتمه) داشتن زنگ های کوچک در خواب به معنای دعوا، مشاهدهمترجم خواب: ابن سیرین


تبیین رویای چوب شور — (Bagel; Bread; Twist) چوب شور در خواب به معنای سفر، احتکار پول، شرارت یا داشتن مشاهده است. خوردن چوب شور در خواب نیز به معنای تجویز یک رژیم غذایی سالم است. اگر در خواب کسى که دندان ندارد چوب شورى سفت ببيند، به معناى پريشانى و بار و زحمت است. خوردن چوب شور در خواب نیز به معنای عود تجارب خوب و بد است. مترجم خواب: ابن سیرین


تعریف خواب آدامس — (از دست دادن حس چشایی؛ بنه) جویدن آدامس در خواب برای قوم حضرت لوط (علیه السلام) به معنای انجام گناهان ناپسند یا لواط است. برای جویدن آدامس استفاده می شود اگر کسی در خواب خود را در حال جویدن آدامس ببیند، می‌تواند بیانگر این باشد که بیش از حد صحبت می‌کند، یا دائماً از چیزی شکایت می‌کند، یا درگیر یک دعوای بزرگ است، یا به یک مشاهده ادامه می‌دهد، یا می‌تواند یعنی از دست دادن حس چشایی (همچنین رجوع کنید به جویدن غذا؛ جویدن) مترجم خواب: ابن سیرین


کاوش کردن گذشته توضیح رویا — (توهین؛ جلب توجه؛ انتقاد؛ حفاری؛ کاوش؛ ساید وایپ؛ به هم زدن) کندن گذشته در خواب به این معناست یک مشاهده یا افشای لباس‌های کثیف، بستن جاده، کسب درآمد غیرقانونی، یا می‌تواند به معنای حفاری اشیاء با ارزش پنهان، احیای دانش گذشته یا کشف گنج باشد. کندن گذشته و مواجه نشدن با آن در خواب به معنای رهایی از پریشانی یا مژده گرفتن است. (همچنین به دادگاه مراجعه کنید) مترجم خواب: ابن سیرین


توضیح رویای موضوع — گرفتن نخ در دست در خواب به معنای جستجوی حقه یا دلیلی برای حمایت از استدلالمترجم خواب: ابن سیرین


توضیح رویای سنت — (پول؛ پنی) دیدن یک سنت در خواب به معنای مشاهده است< /b>، دروغ، خودنمایی یا غرور. بلعیدن یک ربع و دفع آن به عنوان یک سکه در خواب، بیانگر این است که آن شخص زندیک یا ملحد است. پنی در خواب بیانگر بدی، دعوا و گفتن کلمات نفرت انگیز است. اگر در خواب نام خدا بر سکه نقش بسته است، به این معنا است که شخصی که آن را حمل می کند، به خود اجازه داده است که بسم الله جل جلاله عمل شر کند. مترجم خواب: ابن سیرین


توضیح رویای همسر — دیدن همسر خود با شخص دیگری به این معنی است:  (1) خواب بیننده پول یا اعتبار خود را از دست می دهد. (2) ایمان دینی او تحت تأثیر قرار می گیرد. برعکس، همین رویا می‌تواند به این معنا باشد که خواب‌بین به خودکفایی می‌رسد و تمام هدف‌هایش را به دست می‌آورد یا اینکه همسرش بانویی سخت‌کوش است که زندگی آسانی خواهد داشت و خانواده‌اش ثروتمند می‌شوند.
• دیدن همسری که از شما خواستگاری می‌کند، همسر یا زنی دیگر بگیرید: از او جدا می‌شوید یا مشاهده خواهید داشت.
• دیدن همسرش که به عنوان هدیه یا عروسی به دیگری پیشنهاد می شود: ایمان مذهبی را موقتاً از دست می دهد.
• حمل زن بیننده خواب: منفعت و مال یا برعکس شرم. مترجم خواب: علمای مختلف اسلامی


< span class="content_title">توضیح رویای مو — • زنی در خواب می بیند که مردی غیر از شوهرش موهایش را کوتاه کرده است: آن مرد از شوهرش دعوت می کند تا با زن دیگری رابطه برقرار کند تا از او انتقام بگیرد. و او با آن دشمن مشاهده خواهد داشت.
• دیدن تار یا بافت موی زن: او هرگز صاحب فرزند نخواهد شد.
• کوتاه کردن موهای خود بدون کمک: بدهی ها را پس می دهد. حاشیه زیبا نماد پول و رفاه است. مردی که رویای حاشیه زیبا را در سر می پروراند با زنی به زیبایی حاشیه ازدواج می کند. مترجم خواب: دانشمندان مختلف اسلامی


حتما بخوانید : تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا